Melanie Dunea to present work at PAI

Melanie Dunea to present work at PAI lecture Wednesday, April 18th 2012.